Thứ Bảy, tháng 7 28, 2018

* Trăng sao

Trăng và sao
như đuốc trong đêm,
Người xưa một thuở
gởi niềm mộng mơ.
Ảnh bxl.
Vịnh phú thơ
đoán cuộc cờ,
Sao và trăng
ngỏ...
khi mờ, lúc lu.
Nhầm tính toán
định bể dâu...
Điêu tàn chủ thuyết
từ đâu vợi vời.
Vận thành bại
tưởng do Trời !
...ấy vì không thấy
tính người loạn tâm.
Thiếu đức
mà quyền cao,
tất ác với chúng dân...
Trăng và sao
đẹp mấy
cũng thành hư không.
Melbourne trăng sáng
giữa đông,
...vầng sao tượng sắc
những dòng sông xanh.