Thứ Ba, tháng 4 26, 2022

* Chỉ là trái su

 Ai họa được 
trái su như thế,
Chỉ dùm tôi 
học vẽ tranh chơi,
Ảnh fb Thân tình.
Thiên nhiên 
tác tạo con người,
Còn cho hoa quả chọc cười 
ngộ thay!
Cái gì đây 
giống trái su này,
Vẽ hoài không được 
chân tay run rồi.
Cũng còn muốn 
học mãi không thôi,
Vẽ đi lại xoá í trời 
làm sao?