Thứ Ba, tháng 4 05, 2022

* Qua dòng

 Bước khe khẻ 
ta ơi khe khẻ!
Nhún nhảy chi 
dòng chảy siết lắm rồi…
Ảnh Internet 
Trôi nhanh 
quá uổng một đời,
Thật kệ chúng 
họ với lời nỉ non !