Thứ Tư, tháng 4 11, 2012

* Chốn cũ
"Chốn cũ giờ quanh hiu,
Buồn vì lá đông sầu,
Tìm đâu người năm trước,
Gió bấc lạnh thấm sâu.

Chốn cũ giờ rêu phong,
Dẫu qua rồi gió đông,Bóng ai như người ấy?
Lệ nhòa tóc hoa râm...

Tìm em đã bao năm,
Cánh nhạn vẫn biệt tăm,
Còn ai về chốn cũ,
Nhắn có người còn trông.