Thứ Ba, tháng 4 17, 2012

* Đuốc thân.

Kia đất nước Tây Tạng,
Đây biển đảo Việt Nam,
Đó đại Hán gian tham,
Đâu lẽ trời, công lý???

Đuốc thân anh bừng cháy,
Hung nóng chí quật cường,

                                                   Jamphel Yeshi, 27, protested near the Indian ParliamentMong tỏ nỗi căm hờn,
Đến lương tâm nhân loại.

Đuốc thân anh chói lọi,
Tây Tạng đáng vinh danh,
Anh không chỉ độc hành,
Hy sinh cho dân tộc...

Đuốc thân kia chói lọi,
Tận đường hẹp quê tôi,
Tận con lạch sông ngòi,
Bừng lên vì biển đảo...


Thân anh nóng cho dân anh sức sống,
Hào quang kia rực sáng muôn đời.
Trông người mà nghĩ đến ta,
Can qua khó tránh-phải lo đề phòng.