Thứ Năm, tháng 6 26, 2014

* Lối mòn

Chưa dụng ngôn mà chữ thơ như ngã,
Không dụng hình mà ý đã như nghiêng,
Kia kìa đường dọc, hình ngang,
Chưa đi sao nhớ lối mòn quê ta...

Ảnh của Thư viện Sơn La