Chủ Nhật, tháng 6 01, 2014

* Đáp lời núi sông..(toàn bài)

Thù nào sâu cho bằng thù xâm lược,
Hận nào cao cho bằng hận vong nô,
Bắc Nam một dãy cơ đồ,
Hoàng,Trường sa vốn biển bờ Việt Nam.

Ảnh Internet
Nay Hán cộng lại phen khiêu khích,
Lấn Biển Đông dấy nghịch lòng trời,
Đồng bào ơi ! ta khắp nơi,
Chung lưng đứng dậy đáp lời núi sông.

Dòng lịch sử nhiều nghìn năm đã...
Ta không yên vì Hán tham tàn,
Manh tâm lấn đất cướp làng,
Khổ đau xương máu chất ngàn núi cao.

Dẫu như thế Ta nào nao núng,
Ngẩng cao đầu chẳng ngại hy sinh,
Noi gương hào kiệt anh linh,
Từ Triệu ,Trưng... đến Quang Trung để đời.

Không hề quên một Trần Ích Tắc,
Thói ươn hèn Chiêu Thống triều Lê,
Ngàn đời sau mãi khinh, chê!
Cầu vinh thần phục nhục bề làm tôi.

Vì xã tắc thất phu hữu trách,
Đồng bào ta bốn bể một lòng,
Năm châu chung một tiếng "đồng",
Cùng nhau giữ nước đuổi dòng Hán gian.

Chính nghĩa cao bạo tàn khiếp sợ,
Nỗi nghiệt oan thấu động lòng trời,
Văn minh nhân loại trên đời,
Biết điều phải quấy,kịp thời bình phân.

Người Việt yêu hòa bình,độc lập,
Và hằng mong dân chủ, tự do,
Ngàn xưa biển đất ông cha,
Ngàn sau vẫn vậy cũng nhà Việt Nam.

Ơi Hán cộng một loài quỹ dữ,
Địa ngục đường hèn kém hóa văn,
Mộng làm bá chủ tây đông,
Sao vươn qua khỏi được giòng nước sâu.

Đi làm cướp Biển Đông ô nhục,
Tiếng xấu mang mãi tận đời đời,
South East Asia những đảo khơi,
Cũng là cửa tử hết thời Hán gian...