Thứ Ba, tháng 6 24, 2014

* Biển tôi

Biển Đông xưa Hoàng-Trường sa rộng,
Sao hôm nay hẹp,lộng bên bờ!
Buồn! tôi tìm lại nguồn thơ,
Xa trông... những đám mây mờ giăng giăng.

Biển Đông