Thứ Ba, tháng 6 03, 2014

* Mưa đầu đông

Tặng Thoại Mi

Mưa ngoài trời ướt tóc ai!
Em bên lò sưởi hong hoài giọt rơi.
Giọt khô ấm chút tim côi,
Rồi như tưởng chẳng còn ai với mình.

Ảnh Thoại Mi

Mưa đầu đông! giọt mong manh...
Chờ người không đến vắng tanh trong ngoài.
Tóc buồn buông xỏa thân mai,
Chờ anh tim nhộn ...bước ai xa gần.

Mưa chi đem lạnh não nùng,
Mưa chi cho phải vô cùng nhớ anh.