Thứ Tư, tháng 6 25, 2014

* Biển ta

Biển ta rộng Hoàng,Trường nam ,bắc,
Nay đông ,tây một vũng cận bờ,
Cộng Tàu cướp cạn ước mơ!
Hay... đành đổi lấy! bằng tờ đơn thư.

Ảnh Google