Thứ Sáu, tháng 6 27, 2014

* Tuyển tập Biển

Dang tay nắm bắt chút tình,
Biển nghìn năm giữ màu xanh của trời.
Buồm giăng lộng,tàu đi khơi,
Hải âu chưa mỏi cánh đời gian nan...

Ảnh tập thơ BIỂN