Thứ Ba, tháng 6 17, 2014

* Lánh đời 02

Thanh bần lạc đạo chọn đường tu,
Xa lánh tham sân khổ ngục tù,
Đam mê vùi sống chung trụy lạc,
Ngồi xem đây đó đã hoang vu...

Cảnh đẹp (Internet)

Một phút lánh đời thấy bình yên,
Một giây ngộ đạo dứt nhiễu phiền,
Thân tâm thanh thoát vui tự tại,
Hóa giải bao lần nợ với duyên.