Thứ Hai, tháng 5 11, 2015

* Mẹ

Người thân yêu nhất trên đời,
Chịu nhiều thương khó...dưới trời bể dâu.
Có gì sánh... tình mẹ đâu !
Xin tròn một kiếp cúi đầu...thỉnh ân .

Ảnh fb Internet

Đem Trời,Phật... luận xa gần,
Thành tâm tôi bảo vạn phần khác xa.
Từ muôn vạn kiếp vũ hà...,
Đấng đầy tôn kính duy là Mẹ thôi.
Mẹ là ... là mẹ đời tôi...