Thứ Bảy, tháng 5 02, 2015

* Tắc Kè

Viết cùng nhà thơ Ngựa Hoang Nguyễn Đăng Trình

Ảnh fb

TẮC KÈ ƠI!...
Nguyễn Đăng Trình

một rước voi về dày mả tổ
và một cõng rắn cắn gà nhà
chả trách cái hình cong chữ S 
hệt con tắc kè xương với da 
giun dế vùng hóa rồng hóa phụng 
tắc kè trườn sau đít người ta!... Bạch Xuân Lộc :  


Tắc kè chặc lưỡi đêm ngày, 
Than thân Việt tộc chẳng may tai nàn. 
Bốn nghìn năm mãi cưu mang, 
Vì chơn Hán đế lầm than dân mình. 
Kể sao cho hết sự tình !!!
Vì chơn một lũ tôi trung giật dờ.