Thứ Hai, tháng 5 18, 2015

* Cuối thu

Còn chút nắng thu, 
Mel bourne vội vã, 
Thời gian tàn tạ,
Nét ngài phôi pha.
Cháu Xuân Mai,USA
Còn chút nắng thu,
Mel bourne hừng sáng,
Ngày qua u ám,
Tuyết đầy núi cao.


Còn chút nắng thu,
Cuối mùa sao muộn,
Niềm vui chưa trọn,
Một thời xanh xao

Còn chút nắng thu,
Nhẹ dần trên lá,
Thời gian tàn tạ,
Vui buồn mặc nhiên.