Thứ Năm, tháng 12 24, 2015

* Mừng Chúa Giáng Sinh 2015

Nhân sinh
còn lắm khổ đau,
Thì còn mong đợi
phép mầu trời cao.
Ảnh fb.
Đem bình yên
những  đêm thâu,
Cất đi nguy khốn
nương dâu dưới trời.
Giáng Sinh
Chúa đến bên người,
Muôn loài
cũng hiệp
dâng lời ngợi ca.
Ngôi ba
Chúa
đến vì ta,
Mang ơn cứu rỗi
gần xa vui mừng.
Công Trời,
ân điển vô cùng,
Tình thương,bác ái
phước trùng trùng lai.
Sáng danh
Jê sus  con Trời !
Hai nghìn năm ...
chẳng đổi dời
niềm tin.