Thứ Sáu, tháng 1 08, 2016

* Lỡ mê

Lỡ mê
cuộc sống sông hồ,
Sau lưng một mảnh
cơ đồ tả tơi.
Ảnh Google 
Giấy rách
thêm giấy hồ bôi,
Nước rách thì lấy
gì bồi hỡi ai !
Thuyền nan
không vững tay chài,
Khó khăn bến đổ...
kiếp mai lỗi lầm.
Đừng  vì
chút lợi tử sinh,
Nó như
định số
không gần thì xa.
Còn đây
mối nhục Hoàng,
Trường sa,
Còn đây truyền thống
Ông Cha ...
Bạch Đằng.
Lỡ lầm kẽ tóc
nghìn cân,
Tỉnh say bên bã
công danh tội đồ.