Thứ Sáu, tháng 1 01, 2016

* Lại giàn khoan 981 TC vào Biển Đông

Cơn cuồng nộ cũ
chưa quên !
Thêm dầu vào lửa 
căm hờn sục sôi.
Ảnh fb.
Tỉnh ngộ chưa!
- đã thực rồi,
Triệu triệu dân Việt 
quyết đòi 
Hoàng Trường Sa.
Nghìn năm
đất biển
ông cha.
Sao nay 
con cháu lơ là
đành cam!
Sống thác
danh rạng dân Nam.
Hồng Bàng 
khởi nghiệp
sử càng khắc ghi.
Mỗi người Việt 
một bàn tay ,
Kết nên tường lũy 
cao dày ...
ngoại xâm.
Tàu Cộng 
luôn với dã tâm...
Cướp đất
lấn biển
muôn phần xót đau.
Hận này nung đúc
nghìn sau...
Biển Đông,
Quan Ải
đầu cầu nhục vinh.
Giàn khoan
lại !
mối bất bình....