Thứ Ba, tháng 1 19, 2016

* Tưởng niệm Hoàng Sa

Hận xâm lược
đã nghìn thu,
Có nghìn thu nữa
vẫn thù Hán xâm
Ảnh fb.
Hoàng, Trường Sa
của Việt tông,
Quyết tâm !
đòi lại
xứng dòng Lạc Long.
Ai manh tâm
bán mặc lòng,
Còn ai dân Việt
luôn mong chuộc về.
Dẫu cho
có lắm nhiêu khê,
Dẫu cho máu thắm
biển hề!...cũng cam.
74 còn nữa...giang sơn!