Thứ Hai, tháng 10 31, 2016

* Thu ơi !

Anh còn
mê mãi thu ơi!
Dẫu cho
nắng nhạt
vàng phai cuối mùa.
Ảnh LCA.

Sợi dài,
hạt ngắn thu mưa,
Làm sao
gom đủ cho vừa tình em...