Thứ Bảy, tháng 1 22, 2022

* Thích Nhất Hạnh

 Cung kính chào tiễn biệt Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh thanh an toàn tịch!
Ảnh Internet 
“Dẫu như đại thụ nghìn năm tuổi,
Hoặc là cỏ dại chỉ đôi ngày,
Trong vòng sinh diệt đổi thay,
Thân vô thường ấy bụi mây vô cùng!
Niết Bàn cõi tịnh về KHÔNG …”
Nam mô A Di Đà Phật.