Thứ Hai, tháng 1 31, 2022

* Tết Nhâm Dần

 29 tháng chạp! Lễ mừng đón rước Ông Bà Tổ Tiên… vui Tết Nhâm Dần!
Ảnh fb bxl.
Áo dài nghiêm chỉnh cúng Gia Tiên,
Tiễn cựu nghênh tân tiếp tiền duyên,
Đều mong vạn sự luôn tốt đẹp,
Phước đức bình an giữ hạnh Thiền!