Thứ Năm, tháng 1 27, 2022

* Hỏng rồi

 Tết tư 
vấn chuyện đổi đời,
Cái gì cũng thế 
hợp thời mới nên?
Ảnh Internet 
Ai ơi 
nhà xây dựng trên móng nền!
Mà em là móng 
dựng lên lâu đài.
Tư chất … 
gia đình…
đúng sai?