Thứ Ba, tháng 1 25, 2022

* Trình báo cuối năm

 Không cần đưa tiễn 
tớ cũng đi,
Cái kiếp bề tôi 
có ra gì,
Đúng kỳ thời phải trình 
phải báo,
Tốt xấu, dở hay … 
tấc lưỡi này!
Ảnh Internet 
Trần thế 
năm qua lắm đổi thay,
Dịch từ Vũ Hán 
dịch lan đầy,
Nhân loại đau thương 
cầu Thiên thượng,
Lệnh cho … cứu hộ … 
tớ về ngay!