Thứ Hai, tháng 1 10, 2022

* Ngày thành đạo

Trung đạo được chọn lựa,
                         Hạnh nguyện tu chóng thành,
                         Viên mãn một kỳ công,
                         Vũ trụ ánh trăng ngần,
Ảnh Internet 
Mừng Thích Ca thành đạo!
Người hiếu kỳ tôn vinh,
Kẻ nhận đuốc cứu sinh,
Nghe Pháp rèn Phật tánh,
Vượt qua ngục vô minh,
Cùng Thích Ca thành đạo!
Giải thoát đời chúng sanh!
Thanh tịnh và yên bình!