Thứ Hai, tháng 2 07, 2022

* Bao cao su

Có nơi nào như trên quê tôi,
Bao cao su quảng bán ngời ngời…
Với nhiều sản phẩm trân quý nữa,
Đi qua nhìn lại phát ới trời!
Ảnh fb bxl.
Mình có ham gì bao cao su,
Đoản kiếm lưỡi cùn sát tới khu,
Thì thôi bao bọc không cần thiết,
Hổ cười khì đuổi được trâu đi…