Thứ Hai, tháng 2 07, 2022

* Thằng Quý

 Mùng 7 Tết, hạ niêu!
Thằng Quý là cục cưng duy nhất trong nhà đang vổ lưng cho Cố khi bà bị sặc nghẹn vì đương lúc ăn cơm
 
Ảnh fb bxl.
Quý chọc bà cười…
Thằng Quý có cái ipad,
Bố mẹ mua tận bên Phi,
Trong ngày vui sinh nhật nó,
Messenger nhớ … tìm ra…
Xem hoạt hình Quý lăn xăn…
Hôm nay nó không đến lớp,
Cô giáo nhắc đến Quý luôn,
Cố nhớ hồi xưa cũng vậy,
Ông Hai trốn học sợ luôn…
Quý nay noi gương bắt chước,
Học ít chơi nhiều cũng được…
Tình thương đẹp giấc mơ thường!