Thứ Sáu, tháng 2 18, 2022

* Trở lại Melbourne

Melbourne cuối hạ 
nắng chưa tan,
Man mát của thu 
như vội vàng,
Ảnh fb bxl 
3 tuần chờ đợi 
người đi vắng,
Ngỡ cánh xuân tàn 
dạ mang mang …