Thứ Hai, tháng 2 14, 2022

* Có lúc

 Cũng có lúc phải không?
Vẩn vơ cười một mình.
Cũng có lúc đấy chứ,
Cà phê…kiến vô tình!
Ảnh fb Selfie 
Hoa Hồng sáng hôm nay,
Đã không như mọi lần,
Vắng thanh âm ân cần,
Valent.’s day (*) mọi lần,
Cũng có lúc phải không?
An nhiên, bản tâm cần!

(*) Valentine’s day: ngày tình nhân.