Thứ Tư, tháng 2 23, 2022

* Tăng cân

 Ưa món ngon và hám ăn,
Tăng cân là chắc bội lần béo ra.
Thị kệ đi già rồi mà,
Có sao chiều vậy chẳng qua tuổi đời…
Ảnh fb OMG
Bảo đứng thì nó lại ngồi,
Bảo leo thì nó thở phào chẳng nghe.
Biết rồi…nói mãi nhiêu khê!
Nệ chi vòng bụng lâm le lấn dần.
Tiếc quá đi thứ mình cần,
Cũng đã để đó chờ lần vứt chung.
Lo lắng chi chuyện nặng cân?