Thứ Bảy, tháng 2 05, 2022

* Du Xuân 2022

 Về Kim Trì … 
về Gò Bồi hôm nay,
Mưa xuân lát đát 
hoa lê đầu mùa,
Ảnh fb bxl
Bến chợ sông 
thuyền tấp nập ngày xưa,
Đâu rồi 
vắng vẻ trên đê 
bóng người…