Thứ Hai, tháng 2 21, 2022

* Sắc thu

 Khí sắc vào thu 
khá rõ ràng,
Mờ mờ lành lạnh 
thoáng hoang mang,
Ảnh fb bxl.
Có phải vì thu 
hay ta đã…
Cảm giác sai rồi 
nhịp thời gian?