Thứ Bảy, tháng 10 08, 2022

* Có gậy giúp rồi

Dùng gậy hỗ trợ  
khi đi... 
Leo lên 
trèo xuống 
những khi kíp cần. 
Phân vân chi nữa 
phân vân. 
Ta người có tuổi 
lo phần của ta.
Ảnh NT.
Liệu xa cũng...
phải thôi mà,
Tránh khi nhỡ lẽ 
suýt xoa đã rồi. 
Biết thời 
biết những đổi dời ...
Sức khỏe biết giữ 
cho đời yên vui.
Chiếc gậy 
bạn thân tôi rồi...