Thứ Bảy, tháng 10 22, 2022

* Lễ giỗ Ông Nội

 ... chuẩn bị cho Lễ giỗ ông Nội vào ngày mai 28.09 âm lịch...tại Nhà Từ Đường Bạch tộc (Thứ phái),Vũng Nồm -Quy Nhơn!
Bảo tồn văn hóa Việt, 
Biết thờ phụng Tổ tiên, 
Thuận theo lẽ tự nhiên, 
Hòa hiếu luật nhân hiền,
Đạo cội nguồn rồng tiên!
Ảnh bxl.