Thứ Năm, tháng 10 13, 2022

* lại thuốc

 Thuốc... nữa rồi!
Lại thuốc nữa rồi chữa bệnh tôi, 
Tương tư thời cũng dễ trị thôi,
...lâu ngày như đã thâm liễm cốt,
Có giữ được mình chỉ làm vui?
Ảnh bxl