Thứ Bảy, tháng 4 22, 2023

* Nhớ Zurich 9/2018

Có ai còn 
nhớ ai không?
Nẫu về giữ mãi 
để lòng Nẫu vui!
Ảnh Võ Minh
Trăm năm 
như kiếp mây trôi,
Một lần hạnh ngộ 
nụ cười sáng sao…
Dẫu mai này lắm hư hao!