Thứ Sáu, tháng 2 03, 2012

* Lại Xuân.Xuân lại tuổi ta đi,
Mênh mông bóng xuân thì,
Em về khoe dáng ngọc,
Đời được say mấy khi.

                           Bạch Xuân Lộc  Melb.2/2/12