Thứ Hai, tháng 3 25, 2013

* Sao


Ảnh internet
Sao Hôm  mọc ngỏ  tối rồi,
Sao ai còn đó đứng ngồi không yên!
Sao còn vương mãi tơ duyên,

Sao Mai lố dạng cõi Thiền lối đi..