Thứ Bảy, tháng 3 02, 2013

* Đổi họBiển đảo mất rồi,
tôm cá biến về đâu?
Lên non non khuyết nước đục ngầu!
Thì thôi, nhận lấy đồng Yang (*) lẻ,
Bán tiếp nữa đi ... đổi lấy họ Tàu.

Ghi chú: (*) đơn vị tiền tệ Trung Cộng.