Thứ Bảy, tháng 3 30, 2013

* Trống đồng


Trống đồng

Văn hiến mấy nghìn năm,
Di vật cơ sở chung,
Giữ quyền dân lợi nước,
Bảo tồn tính sáng trong.