Thứ Tư, tháng 3 20, 2013

* Vườn đá 00

Vườn Đá cà phê,
Sài Gòn biển thơ,
Đua nhau thi họa,
Chút tình qua thơ.