Thứ Tư, tháng 2 18, 2015

* Mười bảy tháng hai

Biển máu,núi xương ,
đắp thành hào kiên cố,
Hiểm nguy gian khó
chí khí những anh hào.

Ảnh fb internet

Ngàn năm nô lệ Bắc triều.
Bảo tồn dòng Việt cho nhiều đời sau....
Hy sinh là sức mạnh đầu !
Cho xanh luống mạ lên màu vinh quang.