Thứ Năm, tháng 2 04, 2016

* Quy Nhơn đầu xuân

Quy Nhơn lành lạnh
đón năm sang,
Những khỉ và dê
thoáng rộn ràng,
Ảnh fb.
Xuân vin chân khỉ,
dê buồn bã...
Quay bước dỗi hờn
bóng thời gian.

Đến lúc không mời
cũng ra đi,
Nán ở giằng co
có ích gì...
Thân già tàn tạ
kham sao nổi,
Vận nước đến kỳ
đục phải thay.