Thứ Ba, tháng 2 16, 2016

* Quy Nhơn đêm vắng 2

Một mình
trên biển vắng tanh,
Vi vu
nguồn gió Bấc
quanh đây còn...
Ảnh bxl. Biển vắng
Quy Nhơn đêm
vẫn sáng choang,
Riêng ta buồn bởi
sóng dồn
ngoài khơi...
Hãi hùng
tiềm thức đầy vơi,
Đoàn thuyền xâm lược
khơi khơi tiến bờ...
Như thực hư
không ai ngờ,
Nghìn năm nô lệ
sử nhơ nhuốc giòng.

Bình Định vương
ghi đại công...
Thanh gươm bách thắng
cờ hồng Tây Sơn.
Bao đời
Hán, Mãn, Minh, Mông,
Thấy rồi sức sống
Việt dâng cao bờ.
Còn những ai
đang làm ngơ
Mong là thái thú
vét quơ theo Tàu.
Còn gây oan nghiệt
khổ đau !
Còn gieo tang tóc
trên đầu Việt Nam.
Mở trang sử
học, đọc thêm...