Thứ Tư, tháng 2 17, 2016

* 17.02.1979

Đánh Tàu !
ta đã đánh
từ khai thiên lập địa,
Mới giữ gìn
có nước Việt hôm nay.
Ảnh fb.
Đuổi luôn
phường, hội tay sai,
Để cho con cháu
mai này ấm no.
Bành trướng
luôn là một mối lo,
Nghìn năm nô lệ
một kho kinh nhuần...
Càn khôn
còn sức chuyển luân,
Dân Việt còn sức
hợp quần cùng nhau.
Tàu Cộng mau
hãy cút mau !
Ống đồng
và lũy hào sâu
sẵn sàng....

Đánh Tàu
nói là đánh
nhưng chưa bao giờ ta đánh.
Mà chỉ lo
bảo vệ chỗ ta còn.
Chúng lấn dần
xâm chiếm mảnh giang sơn.
Tổ tiên Việt
đã dày công khai phá.

Chưa có trận nào
ta đánh trên đất họ,
Để gọi là đòi lại
đất quê hương.
Vì sao
nghịch cảnh nhiễu nhương.
Phía Nam sông Dương Tử
là đất của Tổ tiên Việt mà...
Lo cho đời sau,
Hãy phòng xa,
Một phương hướng chuẩn
đất ta chủ quyền....
Họa xâm lược
nỗi oan khiêng...
Ảnh fb.