Chủ Nhật, tháng 5 06, 2012

* Chánh Pháp.Thực không-không thực trên đời,
Có không-không có ai người biết "không".
Đời là một kiếp phù vân,
Sớm còn ,tối mất lòng trần xót đau.
Ngẫm nhìn cuộc thế bể dâu,
Lầm than khốn khổ bao màu tóc tan.Quẫn quanh nghiệp số cưu mang,
Tìm đâu nẽo thoát ra đàng bến mê.
Tất Đạt Đa chỉ lối về,
Đường tu chánh pháp bài thơ hiển thành.
Người đời nay được pháp danh,
Có nơi nương tựa duyên lành Thích Ca.
"Bát chánh đạo bước đường hoa,
Đưa ta ra khỏi can qua kiếp người."