Thứ Năm, tháng 5 31, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 03.


Thiên đàng hay địa ngục
Không ai biết trả lời
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi.Bạch Xuân Lộc.
Không thiên đàng -địa ngục,
Duy chỉ có" không" thôi,
Còn đớn đau-hạnh phúc,
Của phận người rong rêu.