Thứ Tư, tháng 5 02, 2012

* Nhớ quê

Ảnh : Tháp Chàm.

Đền cũ đầm xưa vẫn còn đây,
Cây cao bóng ngã những hao gầy,
Kỳ công-dấu tích vang thiên cổ,
Sương mềm hoa lá rụng thoáng giây.

 

Nhớ đất người mang những hẹn thề,
Một lòng thương nước giữ tình quê,
Dẫu trong ngàn dặm,xa vạn dặm,
Cùng trông nhau thắm đẹp bờ tre.