Thứ Sáu, tháng 5 04, 2012

* Là Lạ.

                                          Ảnh:Tây Sơn Tam Kiệt-Viện Bảo Tàng TSBĐVN
Tàu đâu là tàu lạ!
Đã nhiều lần lấn biển,
Đánh chìm thuyền đánh cá dân ta.

Tàu của ai là tàu lạ!
Lại xâm nhập lãnh hải Việt Nam,
Tàu chúng to-không phải là viên sỏi nhỏ,
Mà ta không đủ khả năng định dạng.

Hải tặc hay hải giám - Hán gian,
Việc lên tiếng và kêu la của ta la lạ,
Rồi chịu đựng sự uy hiếp đó đến chừng nào?

Nay lại có bản tin lạ!
Hai chiến đấu cơ la lạ?
Đã vào không phận Cam Ranh.
Để làm chi la lạ...
Âm mưu Đại Hán rành rành...

Đường lưỡi bò.