Thứ Hai, tháng 3 24, 2014

* Còn khóc

Như đã nguôi ngoai...
Không còn ai khóc nữa!
Chỉ tôi sao với niềm ức nghẹn,
Sau lúc tiễn cha rẽ lối đời riêng .

Lễ cúng ngày hoàn thành ngôi mộ.

Cảm quan đè nén,
Nước mắt vẫn cứ tuôn,
Ơn tạo tác một đời...trời biển,
Biết sao tròn mỗi lúc quán tự thân.

Giây phút lặng yên,
Có nhiều điều khá tỏ,
Như một lần giường bệnh bên cha,
Thấu việc đời ý đạo vô thường ca...

Lời kinh vô tận,
Thủy chung hề vô minh,
Như thế đó cõi vô hình cha đến,
Khóc lại lần lần lại nhớ đến cha.